25 Februara, 2024

Prijava

GRECO o potrebnim mjerama za sprječavanje korupcije među osobama na najvišim izvršnim funkcijama

Grupa država Vijeća Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO) u danas objavljenom izvještaju poziva vlasti Bosne i Hercegovine da pojačaju napore i prevladaju političke blokade koje koče određene reforme kada je u pitanju sprječavanje korupcije među osobama s najvišim izvršnim funkcijama.

Među njih spadaju članovi Predsjedništva i njihovi šefovi kabineta i savjetnici, predsjedavajući Vijeća ministara, ministri, zamjenici ministara i njihovi šefovi kabineta i savjetnici te članovi Granične policije i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

U izvještaju se navodi da trenutno postoji pravni vakuum u pogledu politika prevencije korupcije u Bosni i Hercegovini, te GRECO poziva na usvajanje operativnog akcijskog plana za prevenciju korupcije temeljenog na procjeni rizika, posebno usmjerenog na osobe s najvišim izvršnim funkcijama.

Osim toga, treba razviti jasne smjernice u vezi sa sukobima interesa i drugim pitanjima koja se odnose na integritet u kodeksu ponašanja za osobe s najvišim izvršnim funkcijama. Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) također treba osigurati odgovarajuće finansijske i ljudske resurse za učinkovito obavljanje zadataka Agencije.

Što se tiče transparentnosti i pristupa informacijama, trebalo bi provesti nezavisnu reviziju zakonodavstva koje uređuje slobodu informacija kako bi se riješili postojeći problemi kao što je nedostatak reakcije vlasti na zahtjeve za informacijama.

Sistem za upravljanje sukobima interesa osoba s najvišim izvršnim funkcijama također treba revidirati i ojačati tako što će se obezbijediti da izjave o interesima lica sa najvišim izvršnim funkcijama budu predmet redovnim sadržajnim provjerama.

Na isti način, sve osobe s najvišim izvršnim funkcijama trebale bi podlijegati istim zahtjevima za objavom podataka, bez obzira na to jesu li izabrane ili ne, uključujući lažno prijavljivanje ili neprijavljivanje te donošenje odluka u vezi sa sukobom interesa dostupnim javnosti.

Što se tiče provedbe zakona, potrebno je osigurati sistem redovnih antikorupcijskih akcijskih planova, s jasnim ciljevima temeljenim na identificiranim rizicima i vanjskoj procjeni njihova ostvarenja.

Postojeće etičke kodekse Granične policije i SIPA-e potrebno je dopuniti praktičnim uputama koje će konkretnim primjerima ilustrirati sva pitanja i područja rizika. Obuka o etici i integritetu za nove zaposlenike i zaposleno osoblje trebala bi se temeljiti na praktičnim smjernicama koje treba usvojiti za etičke kodekse i biti obavezna za sve.

Sigurnosne provjere koje se odnose na integritet policijskih službenika također je potrebno provoditi u redovnim intervalima tokom njihove karijere i treba uspostaviti sistem imovinskih prijava.

GRECO također poziva na poduzimanje daljnjih mjera za promovisanje uravnoteženije zastupljenosti polova na svim funkcijama, kako bi se osiguralo da se imenovanja najviših policijskih zvaničnika u Graničnoj policiji i SIPA-i temelje na njihovim zaslugama i da se rukovode otvorenim, standardizovanim i transparentnim konkursima. Također je potrebno uvesti institucionalni sistem rotacije policijskog osoblja u područjima podložnim riziku.

Pored toga, treba usvojiti zakonsku odredbu koja definira nespojivosti s policijskim dužnostima i propisno evidentirati ovlaštene sporedne aktivnosti. Štaviše, potrebno je usvojiti pravila kako bi se osigurala transparentnost i ograničili rizici od sukoba interesa kada policijski službenici odlaze iz Granične policije i SIPA-e da rade u drugim sektorima. Konačno, treba preispitati i ojačati zaštitu prijavitelja nepravilnosti (zvizdača).

Provedbu preporuka upućenih Bosni i Hercegovini GRECO će procijeniti 2024. godine kroz svoju proceduru usklađenosti.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i uključite se u našu Viber zajednicu.

Podjeli: