27 Maja, 2024

Prijava

Rad­ni­ci „Gugla” u Londonu štraj­ko­va­li zbog otpuštanja

Sto­ti­ne za­po­sle­nih u „Gu­glu” ob­u­sta­vi­le su rad u kan­ce­la­ri­ja­ma te kom­pa­ni­je u Lon­do­nu na­kon spo­ra oko ot­pu­šta­nja. U ja­nu­a­ru je „Gu­glo­va” ma­tič­na kom­pa­ni­ja „Al­fa­bet” ob­ja­vi­la da ot­pu­šta 12.000 za­po­sle­nih ši­rom sve­ta, što je oko šest od­sto glo­bal­ne rad­ne sna­ge.

Ovaj po­tez usle­dio je usred ta­la­sa ot­pu­šta­nja u ame­rič­kim kom­pa­ni­ja­ma, po­seb­no u teh­no­lo­škom sek­to­ru, u ko­jem je od po­čet­ka go­di­ne do sa­da ot­pu­šte­no vi­še od 290.000 rad­ni­ka. „Na­ši čla­no­vi su ja­sni: „Gugl” mo­ra da slu­ša sop­stve­ni sa­vet – da ne bu­de zao”, re­kao je je­dan re­gi­o­nal­ni slu­žbe­nik „Ju­naj­ta”, sin­di­ka­ta ko­jem pri­pa­da­ju sto­ti­ne za­po­sle­nih u „Gu­glu” u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i uključite se u našu Viber zajednicu.

Podjeli: