Projekat koji će biti nastavljen i u 2022. godini, finansira Ministarsto komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a realizira KJKP Sarajevogas d.o.o Sarajevo, vodeći se strateškim opredjeljenjem preduzeća i nastojanjima da se Kanton Sarajevo uvrsti među okolinski proaktivne sredine, te smanji koncentracija zagađujućih materija u zraku. U Budžetu Kantona Sarajevo za ovu namjenu planirano je 240.000 KM.

I ove godine, planirana su sredstva u iznosu od 1.000 KM po stambenoj jedinici (bez PDV-a). Troškovi koji idu na teret ministarstva uključuju materijal i radove potrebne za izgradnju priključka, te nabavku i ugradnju regulaciono-mjernog seta. Iznos troškova koji prelazi 1.000 KM, korisnik subvencije uplaćuje iz vlastitih sredstava. Planirana je izgradnja novih priključaka za gas za individualne objekte kao i stambene jedinice u objektima kolektivnog stanovanja.

Javni poziv za izbor korisnika subvencije troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu objavljen je danas (08.06.2022.godine) i bit će otvoren 70 dana. Sadržaj javnog poziva dostupan je na web stranici Sarajevogasa, kao i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo te u dnevnim novinama Oslobođenje.

Na javni poziv mogu se prijaviti svi građani Kantona Sarajevo, a prednost prilikom bodovanja imat će domaćinstva čiji je nosilac korisnik subvencije troškova grijanja na čvrsta goriva, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, domaćinstva čiji je član dijete sa posebnim potrebama, kao i domaćinstva čiji je nosilac nezaposlena osoba ili penzioner.

Realizacija ovog projekta počela je 2018. godine, a do danas pravo na subvenciju ostvarilo je 1.300 korisnika. Ovo je jedna od preventivnih mjera utvrđenih Kantonalnim planom zaštite okoliša, čiji je cilj povećanje broja korisnika prirodnog gasa kao ekološki najprihvatljivijeg fosilnog energenta u Kantonu Sarajevo.

Pozivamo građane Kantona Sarajevo koji imaju mogućnost priključenja na distributivnu gasnu mrežu da se prijave na javni poziv i iskoriste pravo na subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka, navodi se u saopćenju Sarajevogasa.